กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ประจำปี 2558 - 2560

นายกสมาคม

นายจิตวุฒิ  ศศิบุตร
นายกสมาคม

นายกสมาคม

คุณนภัสนันท์  พรรณนิภา
อุปนายก ที่ 1

นายกสมาคม

นายชนะพันธุ์  พิริยะพันธุ์
อุปนายก ที่ 2

นายกสมาคม

นางรุจิรา  โพธิ์ศรีสุทธิกุล
เลขาธิการ

นายกสมาคม

นางสาวจงจิตต์  เดชอุดมวิทยา
เหรัญญิก

นายพงศธร  เลี่ยมนาค
นายทะเบียน

นายกสมาคม

นายธนายุทธ นวชาตโฆษิต
ปฏิคม

นายเอกพงษ์  บุญมาเอง
วิชาการ

นายกสมาคม

นายสุนทร  ศิริมหัทธโน
วิชาการ

นางสาวพัดชา  คงศิริวรกุล
กรรมการ

นายกสมาคม

นางสาวสุภาพร  จันอินทร์
กรรมการ

นายกานต์ ภูมิเรศนาวรรณ
กรรมการ

นายกสมาคม

นายพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์
กิจกรรม