กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ประจำปี 2558 - 2560

นายกสมาคม

นายจิตวุฒิ  ศศิบุตร
นายกสมาคม

นายกสมาคม

คุณนภัสนันท์  พรรณนิภา
อุปนายก ที่ 1

นายกสมาคม

นายชนะพันธุ์  พิริยะพันธุ์
อุปนายก ที่ 2

นายกสมาคม

นางรุจิรา  โพธิ์ศรีสุทธิกุล
อุปนายก ที่ 1

นายกสมาคม

นางสาวจงจิตต์  เดชอุดมวิทยา
เหรัญญิก

นายพงศธร  เลี่ยมนาค
นายทะเบียน

นายกสมาคม

นายธนายุทธ นวชาตโฆษิต
ปฏิคม

นายเอกพงษ์  บุญมาเอง
วิชาการ

นายกสมาคม

นายสุนทร  ศิริมหัทธโน
วิชาการ

นางสาวพัดชา  คงศิริวรกุล
กรรมการ

นายกสมาคม

นางสาวสุภาพร  จันอินทร์
กรรมการ

นายกานต์ ภูมิเรศนาวรรณ
กรรมการ